Departementsserien och promemorior från Landsbygds- och infrastrukturdepartementet

Utfodring av vilt N2020/02817

Publicerad

Denna promemoria innehåller förslag till ändringar i jaktlagen (1987:259) och jaktförordningen (1987:905) som gör det möjligt att meddela förbud mot och villkor för utfodring av vilt.

Ladda ner:

Förslagen innebär att den myndighet som regeringen bestämmer i det
enskilda fallet ska kunna meddela beslut om förbud mot eller villkor för
utfodring av vilt som inte hålls i hägn för att förebygga eller minska risken för trafikolyckor med vilt eller risken för att viltet orsakar allvarliga skador på egendom. Beslut om utfodring ska avse ett visst begränsat område och gälla för en begränsad tid. Regeringen föreslås få ett bemyndigande att meddela föreskrifter om vad förbud mot och villkor för utfodring får omfatta.

Länsstyrelsen ska enligt förslaget utöva tillsyn över att beslut om utfodring följs och ha befogenhet att besluta de förelägganden som behövs för tillsynen och för att besluten ska följas. Föreläggandena ska få förenas med vite.

Det ska vara möjligt att överklaga de förelägganden som länsstyrelsen
beslutar om till allmän förvaltningsdomstol. Det ska även vara möjligt att överklaga beslut om förbud mot och villkor för utfodring.

Förslagen föreslås träda i kraft den 1 juli 2021.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

  • Utfodring av vilt

    Denna promemoria innehåller förslag till ändringar i jaktlagen (1987:259) och jaktförordningen (1987:905) som gör det möjligt att meddela förbud mot och villkor för utfodring av vilt.

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

  • Utfodring av vilt

    I lagrådsremissen föreslår regeringen ändringar i jaktlagen (1987:259) som gör det möjligt att meddela förbud mot och villkor för utfodring av vilt.

Proposition (1 st)

  • Utfodring av vilt

    I propositionen föreslår regeringen ändringar i jaktlagen (1987:259) som gör det möjligt att meddela förbud mot och villkor för utfodring av vilt.