Departementsserien och promemorior från Infrastrukturdepartementet

Ändringar i vägsäkerhetslagen

Publicerad

I promemorian lämnas förslag till de författningsändringar som krävs för att genomföra Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/1936 av den 23 oktober 2019 om ändring av direktiv 2008/96/EG om förvaltning av vägars säkerhet.

Ladda ner:

Direktivet, som ska vara genomfört i svensk rätt senast den 17 december 2021, innebär i första hand att det obligatoriska tillämpningsområdet utvidgas från TEN-T-vägnätet (det transeuropeiska transportnätet) till att omfatta även motorvägar och vägar utanför tättbebyggt område som förbinder större städer och regioner (huvudvägar). Dessutom omfattas vissa andra vägar om de har färdigställts med unionsmedel. Direktivet innebär också att regleringen av kartläggning och bedömning av vägar i bruk, samt uppföljningen av resultatet, förändrats i fråga om struktur och delvis i fråga om innehåll. Detsamma gäller de regelbundna vägsäkerhetsinspektionerna med tillägget att vägsträckor som gränsar till tunnlar som omfattas av direktiv 2004/54/EG (tunneldirektivet) ska inspekteras gemensamt av väghållaren och den som ansvarar för kontroller enligt tunneldirektivet.
I promemorian föreslås till följd av detta ändringar i vägsäkerhetslagen (2010:1362), lagen (2006:418) om säkerhet i vägtunnlar och vägsäkerhets-förordningen (2010:1367).

Författningsändringarna föreslås träda i kraft den 17 december 2021.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

  • Ändringar i vägsäkerhetslagen

    I promemorian lämnas förslag till de författningsändringar som krävs för att genomföra Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/1936 av den 23 oktober 2019 om ändring av direktiv 2008/96/EG om förvaltning av vägars säkerhet.

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss

Proposition (1 st)

  • Ändringar i vägsäkerhetslagen

    I propositionen lämnas förslag på de lagändringar som krävs för att genomföra Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/1936 av den 23 oktober 2019 om ändring av direktiv 2008/96/EG om förvaltning av vägars säkerhet.