Departementsserien och promemorior från Utbildningsdepartementet

Överlåtelse av förvaltningsuppgift till Internationella sjöfartsorganisationen att genom Världssjöfartsuniversitetet utfärda examina U2021/02583

Publicerad

I promemorian föreslås att regeringen ska bemyndigas att till Internationella sjöfartsorganisationen överlåta uppgiften att utfärda examina genom Världssjöfartsuniversitetet. Förslaget innebär att en förvaltningsuppgift som innefattar myndighetsutövning överlåts till en mellanfolklig organisation.

Ladda ner:

Lagändringen föreslås träda i kraft den 1 januari 2022.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (1 st)