Lagrådsremiss från Utbildningsdepartementet

Överlåtelse av förvaltningsuppgift till Internationella sjöfartsorganisationen att genom Världssjöfartsuniversitetet utfärda examina

Publicerad

I lagrådsremissen föreslås en ändring i lagen (1993:792) om tillstånd att utfärda vissa examina som innebär att regeringen bemyndigas att till Internationella sjöfartsorganisationen överlåta uppgiften att utfärda examina genom Världssjöfartsuniversitetet. Förslaget innebär att regeringen bemyndigas att besluta om överlåtande av en förvaltningsuppgift som innefattar myndighetsutövning till en internationell organisation.

Ladda ner:

Lagändringen föreslås träda i kraft den 1 januari 2022.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (1 st)