Departementsserien och promemorior från Landsbygds- och infrastrukturdepartementet

Ursprungsgarantier – genomförande av det omarbetade förnybartdirektivet

Publicerad

I promemorian föreslås att den som producerar gas, kyla och värme ska kunna få ursprungsgarantier utfärdade på samma sätt som i dag gäller för producenter av el.

Ladda ner:

Ursprungsgarantier för gas, värme och kyla ska annull-eras när den energi som ursprungsgarantin avser har levererats till en slutkund. I promemorian föreslås även att ursprungsgarantier från ett tredjeland ska erkännas under vissa förutsättningar och att tillsynsmyn-digheten ska kunna besluta förelägganden som får förenas med vite om inte bestämmelserna i lagen och i anslutande föreskrifter följs. Föreläg-ganden som har förenats med vite ska även kunna överklagas. De före-slagna lagändringarna är föranledda av artikel 19 i Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2018/2001 av den 11 december 2018 om främ-jande av användningen av energi från förnybara energikällor.

De nya reglerna föreslås träda i kraft den 31 maj 2022

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

  • Ursprungsgarantier – genomförande av det omarbetade förnybartdirektivet

    I lagrådsremissen föreslås att den som producerar gas, kyla och värme ska kunna få ursprungsgarantier utfärdade på samma sätt som i dag gäller för producenter av el. Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer ska med stöd av ett bemyndigande i lagen få meddela föreskrifter om bl.a. utfärdande, överföring och annullering av ursprungs-garantier.

Proposition (1 st)

  • Ursprungsgarantier – genomförande av det omarbetade förnybartdirektivet

    I propositionen föreslås att den som producerar gas, kyla och värme ska kunna få ursprungsgarantier utfärdade på samma sätt som i dag gäller för producenter av el. Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer ska med stöd av ett bemyndigande i lagen få meddela föreskrifter om bl.a. utfärdande, överföring och annullering av ursprungsgarantier.