Departementsserien och promemorior från Statsrådsberedningen

Arbetsgrupper och andra osjälvständiga organ inom Regeringskansliet SB PM 2021:02

Publicerad

Promemorian behandlar arbetsgrupper och andra osjälvständiga organ inom Regeringskansliet. Den innehåller riktlinjer och vägledning för hur sådana organ tillsätts. Ett särskilt fokus har lagts vid osjälvständiga organ med utomstående deltagare samt vissa tryckfrihetsrättsliga aspekter på dessa organ.

Ladda ner:

Promemorian ersätter SB PM 1994:5.