Departementsserien och promemorior från Justitiedepartementet

Behandling av känsliga person­uppgifter hos Kungl. Maj:ts Orden vid hand­läggning av belönings­ärenden

Publicerad

I promemorian föreslås förord­ningsbestäm­melser om behand­ling av känsliga person­upp­gifter vid Kungl. Maj:ts Orden.

Ladda ner:

De före­slagna bestäm­melserna syftar till att komp­lettera det förslag till ny förord­ning om vissa statliga utmärkel­ser som Kom­mittén om det offent­liga belö­nings­systemet, de all­männa flagg­dagarna och utform­ningen av anslaget till hovet (För­tjänst­utred­ningen) lämnar i sitt betän­kande Ett modernt belö­nings­system, de all­männa flagg­dagarna och redo­vis­ningen av anslaget till hovet (SOU 2021:74).

Förord­ningen före­slås träda i kraft den 1 januari 2023.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss

Proposition