Hoppa till huvudinnehåll
Departementsserien och promemorior från Justitiedepartementet

Ett effektivare informationsutbyte mellan de brottsbekämpande myndigheterna inom EU Ju2024/01139

Publicerad

I promemorian behandlas genomförandet av Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2023/977 av den 10 maj 2023 om informationsutbyte mellan medlemsstaternas brottsbekämpande myndigheter och om upphävande av rådets rambeslut 2006/960/RIF (informationsutbytesdirektivet).

Ladda ner:

Informationsutbytesdirektivet innehåller bestämmelser om gränsöverskridande informationsutbyte för att förebygga, upptäcka och utreda brott. För att genomföra direktivet föreslås i promemorian nya regler i förordningen (2017:504) om internationellt polisiärt samarbete.

Informationsutbytet ska enligt direktivet ske mellan nationella kontaktpunkter eller behöriga brottsbekämpande myndigheter. Polismyndigheten föreslås pekas ut som nationell kontaktpunkt. Polismyndigheten, Ekobrottsmyndigheten, Tullverket, Kust-bevakningen och Skatteverket pekas ut som behöriga brotts-bekämpande myndigheter. Ett antal bestämmelser föreslås i syfte att reglera hur informationsutbytet mellan kontaktpunkter och myndigheter i de olika medlemsstaterna närmare ska gå till.

De nya bestämmelserna föreslås gälla även vid informations-utbyte enligt rådets beslut 2007/845/RIF av den 6 december 2007 om samarbete mellan medlemsstaternas kontor för återvinning av tillgångar när det gäller att spåra och identifiera vinning eller annan egendom som härrör från brott. Det föreslås att förordningen (2008:1396) om förenklat uppgiftsutbyte mellan brottsbekämpande myndigheter i Europeiska unionen upphävs.

De nya bestämmelserna föreslås träda i kraft den 12 december 2024.

Laddar...