Departementsserien och promemorior från Finansdepartementet

Rätt till betalkonto i fler banker Fi2022/01184

Publicerad

Ladda ner:

Bankerna är centrala för samhällets grundläggande infrastruktur. Den som inte har ett betalkonto i en bank hamnar i ett utanförskap som försvårar för anställning, köp eller hyra av bostad, betalningar, sparande, studier, konsumtion och kontakter med det allmänna. Ett betalkonto är därför avgörande för delaktigheten i samhället, inte minst för grupper – asylsökande, utländsk arbetskraft och utländska studenter – som inte har etablerat sig i det svenska samhället. Det gäller också de som flyr från kriget i Ukraina, och Europeiska bankmyndigheten har i ett pressmeddelande den 11 mars 2022 framhållit att EU:s massflyktsdirektiv innebär en skyldighet för kreditinstitut att tillhandahålla betalkonto med grundläggande funktioner.

Enligt gällande regelverk undantas filialer till utländska banker från skyldigheten att tillhandahålla betalkonto.

Strukturomvandlingen under de senaste åren har medfört att två av de fem största bankerna på den svenska bankmarknaden är filialer till utländska banker. För att bestämmelserna om tillgång till betalkonto ska fylla sin funktion, föreslås att skyldigheten ska omfatta också filialer till utländska banker.

Förslaget ökar konsumentskyddet på bankmarknaden och konkurrensen mellan kreditinstituten.

Lagändringarna ska träda i kraft den 1 januari 2023.

Remissvaren ska ha kommit in till Finansdepartementet senast den 1 juni 2022.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

  • Rätt till betalkonto i fler banker

    I lagrådsremissen föreslås att den nuvarande skyldigheten för banker att erbjuda betalkonto till alla konsumenter ska gälla också svenska filialer till utländska banker.

Proposition (1 st)

Genväg