Remiss från Finansdepartementet

Remiss av promemorian Rätt till betalkonto i fler banker Diarienummer: Fi2022/01184

Publicerad Uppdaterad

Här kan du ta del av remissinstansernas yttranden som inkommit till Finansdepartementet gällande promemorian Rätt till betalkonto i fler banker.

Remissinstanser:

Remissvar:

Remissvaren ska ha kommit in till Finansdepartementet senast den 1 juni 2022. 

Remisser

Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. Regeringen vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har. Även allmänheten har rätt att lämna synpunkter.

På webbplatsen publiceras svar från de som har ombetts att svara. Alla svar och yttranden med anledning av remissen finns med i underlaget för de beslut som följer efter remissen.