Departementsserien och promemorior från Arbetsmarknadsdepartementet

Ett flexiblare karensvillkor i arbetslöshetsförsäkringen Ds 2022:10

Publicerad

I promemorian föreslås en upplysningsbestämmelse i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring. Ändringen innebär att regeringen med stöd av den s.k. restkompetensen kan meddela föreskrifter om karenstidens längd i arbetslöshetsförsäkringen. Antalet karensdagar får dock inte överstiga sex.

Ladda ner:

Detta lagförslag föreslås ersätta en tidigare beslutad ändring i lagen om arbetslöshetsförsäkring med ikraftträdande den 2 januari 2023 (prop. 2021/22:1 utg.omr. 14, bet. 2021/22:AU2, rskr. 2021/22:115).

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

  • Ett flexiblare karensvillkor i arbetslöshetsförsäkringen

    I promemorian föreslås en upplysningsbestämmelse i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring. Ändringen innebär att regeringen med stöd av den s.k. restkompetensen kan meddela föreskrifter om karenstidens längd i arbetslöshetsförsäkringen. Antalet karensdagar får dock inte överstiga sex.

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss

Proposition