Departementsserien och promemorior från Justitiedepartementet

Straffansvar för psykiskt våld Ds 2022:18

Publicerad

Den 29 oktober 2021 gav Regeringskansliet en utredare i uppdrag att biträda Justitiedepartementet med att se över straffansvaret för psykiskt våld.

Ladda ner:

Uppdraget har bestått av två delar. För det första att utifrån en analys av gällande rätt ta ställning till och lämna förslag på hur det straffrättsliga skyddet mot psykiskt våld kan stärkas. För det andra att analysera om det finns ett behov av att förändra åtalsreglerna för ärekränkningsbrotten så att allmänt åtal ska kunna väckas i fler fall när brotten begås i nära relation och vid hedersrelaterat våld och förtryck.

I föreliggande promemoria föreslås bland annat att en ny brottstyp, psykisk misshandel, ska införas i 3 kap. 5 a § brottsbalken.

Beställ tryckta exemplar

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

  • Straffansvar för psykiskt våld

    Den 29 oktober 2021 gav Regeringskansliet en utredare i uppdrag att biträda Justitiedepartementet med att se över straffansvaret för psykiskt våld.

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss

Proposition