Departementsserien och promemorior från Försvarsdepartementet

Uppdrag att se över vissa rättsliga frågor inför ett medlemskap i Nato Fö2022/00983

Publicerad Uppdaterad

En utredare ges i uppdrag att analysera vilka eventuella författningsändringar som krävs vid en svensk anslutning till ett antal avtal inom Nato som rör militär verksamhet.

Ladda ner:

I uppdraget ingår även att se över vilka författningsändringar som ett medlemskap i Nato bör medföra för att möjliggöra ett effektivt deltagande från svensk sida och ett ändamålsenligt stöd från Nato och dess medlemsstater.

Uppdragstiden förlängs. Uppdraget ska i stället delredovisas senast den
31 mars 2023 och slutredovisas senast den 15 december 2023.