Departementsserien och promemorior från Försvarsdepartementet

Uppdrag att se över vissa rättsliga frågor inför ett medlemskap i Nato Fö2022/00983

Publicerad

En utredare ges i uppdrag att analysera vilka eventuella författningsändringar som krävs vid en svensk anslutning till ett antal avtal inom Nato som rör militär verksamhet.

Ladda ner:

I uppdraget ingår även att se över vilka författningsändringar som ett medlemskap i Nato bör medföra för att möjliggöra ett effektivt deltagande från svensk sida och ett ändamålsenligt stöd från Nato och dess medlemsstater.

Uppdraget ska slutredovisas senast den 15 augusti 2023.