Hoppa till huvudinnehåll
Departementsserien och promemorior från Arbetsmarknadsdepartementet

En fortsatt stärkt arbetslöshetsförsäkring Ds 2022:28

Publicerad

I denna promemoria föreslås ändringar i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring.

Ladda ner:

Det föreslås att tillfälliga lättnader i arbetsvillkoret och karensvillkoret ska gälla tills vidare. Detsamma gäller den tillfälliga möjligheten för regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer att med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela föreskrifter om undantag från lagens begränsning av företagares möjlighet att få arbetslöshetsersättning vid upprepade uppehåll i näringsverksamheten, den s.k. femårsregeln.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss

Proposition (1 st)

  • En fortsatt stärkt arbetslöshetsförsäkring

    I propositionen föreslås att vissa tidigare beslutade ändringar i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring ska utgå. Förslagen innebär att de tillfälliga lättnaderna i arbetsvillkoret och karensvillkoret inte ska upphöra att gälla, utan i stället ska gälla tills vidare.

Laddar...