Hoppa till huvudinnehåll
Departementsserien och promemorior från Finansdepartementet

En gemensam laddningsstandard för viss radioutrustning Fi2023/01206

Publicerad

Ladda ner:

I promemorian lämnas förslag till de ändringar i radioutrustningslagen och radioutrustningsförordningen som krävs för att genomföra EU-direktiv (EU) 2022/2380 av den 23 november 2022 om ändring av direktiv 2014/53/EU om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning om tillhandahållande på marknaden av radioutrustning.

Ändringsdirektivet innebär i huvudsak att det införs en gemensam laddningsstandard för bl.a. mobiltelefoner, läsplattor och hörlurar. Det införs också en skyldighet för en ekonomisk aktör som erbjuder konsumenter och andra slutanvändare att förvärva sådan radioutrustning tillsammans med en laddningsenhet, att även erbjuda en möjlighet att förvärva utrustningen utan en laddningsenhet. Vidare införs en skyldighet att informera om det ingår en laddningsenhet tillsammans med radioutrustningen samt om laddningsenhetens laddningskapacitet.

I promemorian görs bedömningen att merparten av ändringarna i radioutrustningsdirektivets bestämmelser kan genomföras i föreskrifter utfärdade av Post- och telestyrelsen. När det gäller skyldigheten för ekonomiska aktörer att tillhandahålla radioutrustning med och utan en laddningsenhet behöver det göras ett tillägg i bemyndigandet i både radioutrustningslagen och radioutrustningsförordningen för att Post- och telestyrelsen att kunna meddela föreskrifter.

Ändringarna föreslås träda i kraft den 28 december 2023.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

  • En gemensam laddningsstandard för viss radioutrustning

    I lagrådsremissen lämnas förslag till en ändring i radioutrustningslagen som innebär att regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om skyldigheter för ekonomiska aktörer i fråga om radioutrustning, när det gäller förvärv av utrustning.

Proposition (1 st)

  • En gemensam laddningsstandard för viss radioutrustning

    I propositionen lämnas förslag till en ändring i radioutrustningslagen som innebär att regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om skyldigheter för ekonomiska aktörer i fråga om radioutrustning, när det gäller tillhandahållande av utrustning med eller utan tillbehör.

Riksdagsbeslut

Laddar...