Proposition från Finansdepartementet

En gemensam laddningsstandard för viss radioutrustning Prop. 2022/23:138

Publicerad

I propositionen lämnas förslag till en ändring i radioutrustningslagen som innebär att regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om skyldigheter för ekonomiska aktörer i fråga om radioutrustning, när det gäller tillhandahållande av utrustning med eller utan tillbehör.

Ladda ner:

Hit hör kravet att om en ekonomisk aktör erbjuder konsumenter och andra slutanvändare att förvärva radioutrustning tillsammans med en laddningsenhet ska den ekonomiska aktören även erbjuda möjligheten att förvärva utrustningen utan laddningsenhet. Ändringen är en följd av EU-direktiv (EU) 2022/2380 av den 23 november 2022 om ändring av direktiv 2014/53/EU om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning om tillhandahållande på marknaden av radioutrustning.

Lagändringen föreslås träda i kraft den 28 december 2023.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

  • En gemensam laddningsstandard för viss radioutrustning

    I lagrådsremissen lämnas förslag till en ändring i radioutrustningslagen som innebär att regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om skyldigheter för ekonomiska aktörer i fråga om radioutrustning, när det gäller förvärv av utrustning.

Proposition (1 st)

  • En gemensam laddningsstandard för viss radioutrustning

    I propositionen lämnas förslag till en ändring i radioutrustningslagen som innebär att regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om skyldigheter för ekonomiska aktörer i fråga om radioutrustning, när det gäller tillhandahållande av utrustning med eller utan tillbehör.

Riksdagsbeslut