Departementsserien och promemorior från Finansdepartementet

Justerad skatt på tobak och nikotin Fi2023/02703

Publicerad

Regeringen aviserade i budgetpropositionen för 2024 att skatten på snus skulle sänkas, medan skatterna för bl.a. cigaretter och röktobak skulle höjas. Finansdepartementet har med anledning av detta tagit fram en promemoria med förslag som skickas ut på remiss.

Ladda ner:

Riksdagen har tidigare beslutat att tobaksskatten ska höjas 2023 och 2024. Den senaste tiden har dock inflationen varit högre än de prognoser höjningarna baserades på, vilket innebär att skatten för 2024 faktiskt kommer att bli lägre än om höjningarna inte hade genomförts. Det beror på att skatterna normalt räknas upp med inflationen, men att någon sådan omräkning inte görs om man ändrar skatten vid ett årsskifte. I promemorian föreslås därför att skatten på de flesta tobaksprodukter, inklusive cigaretter och röktobak, ska höjas med cirka 9 procent. Det innebär att priset på ett paket cigaretter förväntas öka med cirka 4 kronor. Höjd skatt och därmed högre priser på cigaretter och röktobak kan bidra till att minska rökningen.

För tobakssnus bedöms det dock finnas skäl att i stället sänka skatten. Skatten på tobakssnus är i dag klart lägre än skatten på cigaretter och röktobak, eftersom cigaretter och röktobak bedöms utgöra en större hälsofara. Denna skillnad bör återspeglas ytterligare och det föreslås därför att skatten på tobakssnus ska sänkas med cirka 20 procent. Det innebär att priset på en dosa snus förväntas sänkas med cirka 3 kronor. 

Dessa ändringar omfattar dock inte skatten för tobaksfritt snus eller e-vätskor som bedöms ligga på en lämplig nivå i dag. Det föreslås dock att dessa skatter årligen ska räknas upp med inflationen, vilket redan i dag sker för tobaksprodukter. På så sätt kommer förhållandet mellan skatterna på tobak och nikotin att vara samma över tid.

Utöver de ändringar som aviserades i budgetpropositionen för 2024 föreslås även att det i lagen om tobaksskatt införs definitioner av snus och tuggtobak samt att vissa schablonbelopp ska justeras. Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 november 2024.