Departementsserien och promemorior från Landsbygds- och infrastrukturdepartementet

Promemoria Två frågor om taxi – prisuppgiftsskyldigheten och ålderskravet för taxiförarlegitimation

Publicerad

I promemorian föreslås ändringar i taxitrafiklagen (2012:211) och taxi-trafikförordningen (2012:238). För det första föreslås att den beloppsgräns som utlöser skyldigheten att lämna en särskild prisuppgift vid taxifärd, dels ska höjas, dels ska knytas till prisbasbeloppet i stället för att anges med ett nominellt belopp. För det andra föreslås att huvudregeln om lägsta ålder för innehav av taxiförarlegitimation ska sänkas från 21 år till 20 år. Det föreslås också några redaktionella ändringar och följdändringar.

Ladda ner:

Lag- och förordningsändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2025.