Remiss av promemoria Två frågor om taxi – prisuppgiftsskyldigheten och ålderskravet för taxiförarlegitimation Diarienummer: LI2023/03616

Publicerad Uppdaterad

Här kan du ta del av till vilka instanser som regeringen har remitterat promemorian Två frågor om taxi – prisuppgiftskyldigheten och ålderskravet för taxiförarlegitimation.

Remissinstanser:

Remissvar:

Remissvaren ska ha kommit in till Landsbygds- och infrastrukturdepartementet senast den 1 mars 2024.

Remisser

Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. Regeringen vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har. Även allmänheten har rätt att lämna synpunkter.

På webbplatsen publiceras svar från de som har ombetts att svara. Alla svar och yttranden med anledning av remissen finns med i underlaget för de beslut som följer efter remissen.