Kommittédirektiv från Justitiedepartementet

En modernare lag om ekonomiska föreningar Dir. 2008:70

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

En särskild utredare ska se över lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar (föreningslagen) i syfte att förenkla för ekonomiska föreningar att driva sin verksamhet och att underlätta etablering av nya föreningar. Utredaren ska bland annat,

 • se över definitionen av begreppet "ekonomisk förening", särskilt det kooperativa kravet,
 • överväga om möjligheterna för ekonomiska föreningar att bedriva sin verksamhet i delägda företag bör utvidgas,
 • överväga om det finns skäl att skapa ett flexiblare regelverk genom särskilda regler för vissa ekonomiska föreningar,
 • se över frågor om medlemskap, återbetalning av insats, stadgeändring, användandet av modern teknik vid föreningsstämma, kapitalskydd och omvandling av ekonomiska föreningar genom fusion och delning,
 • lämna förslag till andra ändringar av regelverket som innebär förenklingar för de ekonomiska föreningarna, samt
 • göra en genomgripande språklig och redaktionell översyn av föreningslagen.

Utredaren ska lämna de författningsförslag som övervägandena ger anledning till.

I uppdraget ingår vidare att föreslå de författningsändringar som behövs för att avveckla lagen(1995:1570) om medlemsbanker.

Utredaren ska i ett delbetänkande senast den 1 april 2009 redovisa resultatet av sina överväganden om ändring av stadgarna, föreningsstämman och andra förenklingsåtgärder som avser administrativa bördor. Övriga delar av uppdraget ska redovisas senast den 1 november 2010. Om utredaren finner det lämpligt, får den del av uppdraget som gäller föreningslagen redovisas i ett delbetänkande.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (1 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (2 st)

Lagrådsremiss (2 st)

 • En ny lag om ekonomiska föreningar

  Regeringen föreslår en ny lag om ekonomiska föreningar. Lagen förbättrar förutsättningarna att bedriva kooperativt företagande.

 • Modernisering av lagen om ekonomiska föreningar

  Regeringen föreslår att lagen om ekonomiska föreningar moderniseras i syfte att förbättra möjligheterna att bedriva kooperativt företagande. Lagen anpassas till de förutsättningar som råder i dag när det gäller verksamhet, organisation och kapital. Lagen förenklas också och anpassas till motsvarande regler i aktiebolagslagen.

Proposition (2 st)

 • En ny lag om ekonomiska föreningar

  Regeringen föreslår en ny lag om ekonomiska föreningar. Lagen förbättrar förutsättningarna att bedriva kooperativt företagande.

 • Modernisering av lagen om ekonomiska föreningar

  Regeringen föreslår att lagen om ekonomiska föreningar moderniseras i syfte att förbättra möjligheterna att bedriva kooperativt företagande. Lagen anpassas till de förutsättningar som råder i dag när det gäller verksamhet, organisation och kapital. Lagen förenklas också och anpassas till motsvarande regler i aktiebolagslagen.