Lagrådsremiss från Justitiedepartementet

En ny lag om ekonomiska föreningar

Publicerad

Regeringen föreslår en ny lag om ekonomiska föreningar. Lagen förbättrar förutsättningarna att bedriva kooperativt företagande.

Ladda ner:

I sakligt hänseende motsvarar den nya lagen i stora delar den hittillsvarande lagen men är mer överskådlig och lättare att tillämpa. Den nya lagen är utformad enligt aktiebolagslagens struktur.

Bland nyheterna kan följande nämnas.

 • Antalet obligatoriska uppgifter i stadgarna för en ekonomisk förening minskar.
 • Det blir förbjudet att utse en styrelseledamot som inte avser att delta i verksamheten eller en verkställande direktör som inte avser att utföra sina uppgifter (en så kallad målvakt).
 • Nya likvidationsgrunder införs. Till exempel ska styrelsen låta föreningsstämman pröva likvidationsfrågan, om det råder betydande
  osäkerhet om föreningens ekonomiska möjligheter att fortsätta sin verksamhet.
 • Ett förenklat avvecklingsförfarande införs för ekonomiska föreningar
  som bland annat saknar skulder.

Flera av förslagen omfattar även bostadsrättsföreningar, kooperativa hyresrättsföreningar, ömsesidiga försäkringsbolag och andra kooperativa företagsformer.

De nya reglerna föreslås träda i kraft den 1 juli 2018.

Pressmeddelande: En ny lag stärker de kooperativa företagen

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (1 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (2 st)

Lagrådsremiss (2 st)

 • En ny lag om ekonomiska föreningar

  Regeringen föreslår en ny lag om ekonomiska föreningar. Lagen förbättrar förutsättningarna att bedriva kooperativt företagande.

 • Modernisering av lagen om ekonomiska föreningar

  Regeringen föreslår att lagen om ekonomiska föreningar moderniseras i syfte att förbättra möjligheterna att bedriva kooperativt företagande. Lagen anpassas till de förutsättningar som råder i dag när det gäller verksamhet, organisation och kapital. Lagen förenklas också och anpassas till motsvarande regler i aktiebolagslagen.

Proposition (2 st)

 • En ny lag om ekonomiska föreningar

  Regeringen föreslår en ny lag om ekonomiska föreningar. Lagen förbättrar förutsättningarna att bedriva kooperativt företagande.

 • Modernisering av lagen om ekonomiska föreningar

  Regeringen föreslår att lagen om ekonomiska föreningar moderniseras i syfte att förbättra möjligheterna att bedriva kooperativt företagande. Lagen anpassas till de förutsättningar som råder i dag när det gäller verksamhet, organisation och kapital. Lagen förenklas också och anpassas till motsvarande regler i aktiebolagslagen.