Lagrådsremiss från Justitiedepartementet

En effektivare konkurshantering

Publicerad

För att bättre utnyttja digitaliseringens möjligheter och domstolarnas resurser lämnar regeringen förslag som syftar till att modernisera och effektivisera konkursförfarandet.

Ladda ner:

Regeringen föreslår att all skriftlig kommunikation i konkursförfarandet ska kunna ske i digital form. Exempelvis ska konkursansökningar kunna ges in digitalt till tingsrätten och kungörelser ska fortsättningsvis normalt endast ske på internet. Motsvarande ändringar föreslås i förfarandet för företagsrekonstruktion.

Regeringen föreslår också att det obligatoriska edgångssammanträdet i tingsrätt ersätts med en ordning där gäldenären skriftligen bekräftar bouppteckningen vid ett sammanträde hos konkursförvaltaren.
Därutöver lämnas förslag på vissa ytterligare effektiviseringar av konkurshanteringen när det gäller gäldenärens bokföringshandlingar, förvaltarens berättelser och utbetalning av utdelningsmedel till borgenärerna.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2021.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

  • Konkursförfarandet

    I promemorian lämnas förslag om ett mer effektivt och ändamålsenligt konkursförfarande. Många av förfarandets olika delar ses över och moderniseras.

Remiss (1 st)

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

  • En effektivare konkurshantering

    För att bättre utnyttja digitaliseringens möjligheter och domstolarnas resurser lämnar regeringen förslag som syftar till att modernisera och effektivisera konkursförfarandet.

Proposition (1 st)

  • En effektivare konkurshantering

    För att bättre utnyttja digitali­seringens möjlig­heter och dom­stolarnas resur­ser lämnar regeringen för­slag som syftar till att moderni­sera och effektivi­sera konkurs­förfarandet.