Proposition från Justitiedepartementet

En effektivare konkurshantering Prop. 2020/21:148

Publicerad

För att bättre utnyttja digitali­seringens möjlig­heter och dom­stolarnas resur­ser lämnar regeringen för­slag som syftar till att moderni­sera och effektivi­sera konkurs­förfarandet.

Ladda ner:

Regeringen föreslår att all skrift­lig kommu­ni­ka­tion i kon­kurs­för­faran­det ska kunna ske i digital form. Exempel­vis ska kon­kurs­an­sök­ningar kunna ges in digi­talt till tings­rätten och kun­görel­ser ska fort­sätt­nings­vis normalt endast ske på inter­net. Mot­svarande änd­ringar före­slås i förfarandet för före­tags­rekon­struk­tion.

Regeringen föreslår också att det obliga­toriska ed­gångs­samman­trädet i tings­rätt ersätts med en ord­ning där gälde­nären skrift­ligen bekräftar bo­upp­teck­ningen vid ett sam­man­träde hos kon­kurs­för­val­taren. Där­ut­över läm­nas för­slag på vissa ytter­ligare effekti­vi­se­ringar av kon­kurs­han­te­ringen när det gäller gälde­närens bok­förings­hand­lingar, för­val­tarens berät­telser och utbetal­ning av utdel­nings­medel till borge­närerna.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2021.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

  • Konkursförfarandet

    I promemorian lämnas förslag om ett mer effektivt och ändamålsenligt konkursförfarande. Många av förfarandets olika delar ses över och moderniseras.

Remiss (1 st)

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

  • En effektivare konkurshantering

    För att bättre utnyttja digitaliseringens möjligheter och domstolarnas resurser lämnar regeringen förslag som syftar till att modernisera och effektivisera konkursförfarandet.

Proposition (1 st)

  • En effektivare konkurshantering

    För att bättre utnyttja digitali­seringens möjlig­heter och dom­stolarnas resur­ser lämnar regeringen för­slag som syftar till att moderni­sera och effektivi­sera konkurs­förfarandet.