Kommittédirektiv från Justitiedepartementet

Förstärkt rättssäkerhet och effektivitet i förundersökningsförfarandet Dir. 2009:35

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Höga krav måste ställas på kvaliteten i brottmålsprocessen. De regler som de brottsutredande myndigheterna har att tillämpa vid brottsutredning måste vara ändamålsenliga och anpassade till det moderna samhällets krav. De måste vara utformade så att både rättssäkerhet och effektivitet säkerställs. Mot denna bakgrund ska en särskild utredare utreda hur förundersökningarnas kvalitet bäst kan säkerställas och överväga hur förfarandet i samband med ansökan om resning i brottmål bör vara utformat. I uppdraget ingår frågor om bl.a.

  • tillämpningen av objektivitetskravet,
  • förundersökningsledarens ansvar,
  • metoderna som de brottsutredande myndigheterna tillämpar för kvalitetssäkring,
  • dokumentation och bevarande av utrednings- och bevismaterial,
  • beslag som görs i bevissyfte och beslag i IT-miljö, samt
  • rätten till rättsligt biträde i samband med ansökan om resning i brottmål.

Uppdraget ska i den del som avser förfarandet i samband med ansökan om resning i brottmål redovisas i ett delbetänkande senast den 31 december 2009. Uppdraget ska i övriga delar redovisas senast den 31 december 2010.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (2 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (2 st)

Lagrådsremiss (3 st)

Proposition (3 st)