Tilläggsdirektiv till Djursmittsutredningen (Jo 2007:05) Dir. 2010:31

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Med stöd av regeringens bemyndigande den 19 december 2007 har chefen för Jordbruksdepartementet tillkallat en särskild utredare med uppdrag att göra en bred översyn av lagstiftningen om djursjukdomar och zoonoser samt föreslå nödvändiga ändringar i nuvarande lagstiftning. Utredningen har antagit namnet Djursmittsutredningen.

Utredningstiden förlängs. Uppdraget ska i stället redovisas senast den 1 oktober 2010.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (4 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

Lagrådsremiss

Proposition