Kommittédirektiv från Miljödepartementet

Tilläggsdirektiv till utredningen om inrättande av en myndighet för havs- och vattenmiljö Dir. 2010:100

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Regeringen beslutade den 17 juni 2010 att tillkalla en särskild utredare med uppgift att förbereda och genomföra bildandet av en ny myndighet för havs- och vattenmiljö (dir. 2010:68). Utredarens arbete ska ske i två etapper, en analysfas och en genomförandefas.

Den särskilda utredaren ska, med vissa förtydliganden av sitt nuvarande uppdrag, genomföra de åtgärder som krävs för att den nya myndigheten för havs- och vattenmiljö ska kunna inleda sin verksamhet den 1 juli 2011.