Kommittédirektiv från Finansdepartementet

Tilläggsdirektiv till Livförsäkringsutredningen Dir. 2011:36

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Regeringen beslutade den 29 april 2010 kommittédirektiv om vissa livförsäkringsfrågor. I uppdraget ingår att analysera och lämna förslag till lagstiftning om flytträtt av försäkringssparande samt att överväga vissa frågor som rör ömsesidigt drivna livförsäkringsbolag. Enligt utredningens direktiv ska uppdraget redovisas senast den 31 oktober 2011. Utredningstiden förlängs och uppdraget ska i stället redovisas senast den 31 mars 2012.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (4 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

Lagrådsremiss

Proposition