Kommittédirektiv från Finansdepartementet

Tilläggsdirektiv till Livförsäkringsutredningen Dir. 2012:52

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Regeringen beslutade den 29 april 2010 kommittédirektiv om vissa livförsäkringsfrågor (dir. 2010:43). I uppdraget ingår att analysera och lämna förslag till lagstiftning om flytträtt av försäkringssparande samt att överväga vissa frågor som rör ömsesidigt drivna livförsäkringsbolag. Utredningen har antagit namnet Livförsäkringsutredningen.

Enligt utredningens direktiv skulle uppdraget redovisas senast den 31 oktober 2011. Enligt tilläggsdirektiv (dir. 2011:114) skulle uppdraget redovisas senast den 15 juni 2012.

Utredningstiden förlängs nu ytterligare. Uppdraget ska i stället redovisas senast den 30 september 2012.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (4 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

Lagrådsremiss

Proposition