Kommittédirektiv från Utbildningsdepartementet

Högskolors föreskrifter Dir. 2011:37

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

En särskild utredare ska analysera och tydliggöra statliga universitets och högskolors rätt att meddela föreskrifter och föreslå hur dessa ska kungöras. Utredaren ska bland annat:

  • kartlägga förekomsten av bestämmelser som ger universitet och högskolor rätt att meddela föreskrifter eller fatta förvaltningsbeslut,
  • analysera om vissa bestämmelser behöver omformuleras så att det tydligare framgår om avsikten är att ett universitet eller en högskola ska meddela föreskrifter eller fatta förvaltningsbeslut,
  • kartlägga arten och omfattningen av meddelade föreskrifter vid ett lämpligt urval av universitet och högskolor,
  • lämna förslag på hur universitetens och högskolornas föreskrifter ska kungöras, och
  • lämna de författningsförslag som behövs.

Uppdraget ska redovisas senast den 1 februari 2012.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (1 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

Lagrådsremiss

Proposition