Kommittédirektiv från Justitiedepartementet

Tilläggsdirektiv till Fridskränkningsutredningen (Ju 2010:05) Dir. 2011:63

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Fridskränkningsutredningen (Ju 2010:05) ska även se över straffskalan för grov fridskränkning och grov kvinnofridskränkning och i det sammanhanget särskilt överväga en höjning av straffminimum.

Utredningstiden förlängs. Uppdraget ska redovisas senast den 14 december 2011.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (2 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

Lagrådsremiss (2 st)

Proposition (2 st)