Översyn av bestämmelserna om genomförande av detaljplan Dir. 2011:104

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Regeringen beslutade den 24 november tillsätta en utredning som utifrån ett helhetsperspektiv ska analysera bestämmelserna om plangenomförande och föreslå de förändringar som är nödvändiga för att skapa en tydlig, effektiv och transparent genomförandeprocess där sambandet mellan olika bestämmelser om plangenomförandet tydligt framgår.

I uppgiften ligger bland annat att utarbeta förslag till gatukostnads- och exploatörsbestämmelser som

 • är enkla att förstå och tillämpa,
 • innebär att kostnaderna kan fördelas på ett skäligt sätt,
 • kan vinna acceptans hos kommuner och fastighetsägare,
 • förbättrar förutsättningarna för ett effektivt plangenomförande,
 • medverkar till att skapa goda förutsättningar för byggandet,
 • preciserar vilka investeringar i infrastruktur som exploatörsbestämmelserna ska kunna vara tillämpliga på, och
 • om möjligt kan tillämpas direkt i form av särskilda detaljplanebestämmelser.

I uppdraget ligger också att

 • analysera vilka frågor som kan eller bör respektive inte bör kunna ingå i exploateringsavtal samt redovisa lämpliga kriterier för dels när sådana avtal ska tecknas, dels avtalens innehåll,
 • belysa förutsättningarna för och lämpligheten av att genom lagstiftning reglera förfarandet kring och innehållet i exploateringsavtal,
 • redovisa om och på vilket sätt exploatörsbestämmelser kan utgöra ett stöd för eller ersätta tecknande av exploateringsavtal, samt
 • analysera och redovisa hur EU-rättens regler om statsstöd och regler för offentlig upphandling beaktats vid utformningen av utarbetade förslag.

Utredaren ska redovisa sitt uppdrag senast den 31 december 2012. Till särskild utredare har regeringen förordnat Lars Magnusson, generaldirektör för Statens bostadskreditnämnd (BKN).