En enklare planprocess

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

I lagrådsremissen föreslås ändringar i plan- och bygglagen (2010:900) i syfte att göra plan- och bygglovsprocessen enklare och effektivare. Vidare föreslås en helt ny lag om kommunala markanvisningar. Ändringarna innebär bland annat att detaljplanekravet begränsas och att det nuvarande enkla förfarandet för framtagande av detaljplan blir standard.

Lagändringarna och den nya lagen föreslås träda i kraft den 1 januari 2015 med undantag för bestämmelserna om detaljplanekravet som föreslås träda i kraft den 1 juli 2015.