Hoppa till huvudinnehåll
Kommittédirektiv från Arbetsmarknadsdepartementet

Tilläggsdirektiv till FunkA-utredningen (A 2011:03) Dir. 2012:27

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Regeringen har tidigare beslutat om ett kommittédirektiv till utredning om en översyn av de arbetsmarknadspolitiska insatserna för personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga, den så kallade FunkA-utredningen. Utredaren får nu i uppdrag att även se över regelverket för arbetshjälpmedel och arbeta med spridning av goda exempel och utveckling av arbetsplatser med goda och stödjande arbetsmiljöfaktorer.

Översyn av regelverket om arbetshjälpmedel

Utredaren ska

  • analysera förutsättningarna för och bedöma lämpligheten av en samordning av regelverket om stöd till arbetshjälpmedel,
  • ta ställning till om en myndighet bör ha ett samlat ansvar för handläggningen av ärenden som rör arbetshjälpmedel,
  • lämna de förslag, inklusive fullständiga förslag till författningsändringar, som uppdraget kan föranleda, och
  • samråda med Utredningen om översyn av pensionsrelaterade åldersgränser och möjligheter för ett längre arbetsliv när det gäller frågan om åldersgränser i regelverket.

Spridning av goda exempel och utveckling av arbetsplatser med goda och stödjande arbetsmiljöfaktorer

Utredaren ska

  • ge strategisk spridning åt goda exempel som framkommer i kontakterna med företag och organisationer,
  • undersöka hur arbetsgivare och organisationer kan främja utvecklingen av arbetsplatser med goda och stödjande arbetsmiljöfaktorer såsom inflytande och delaktighet,
  • särskilt studera de norska erfarenheterna av ”inkluderingsavtal” mellan regeringen och arbetsmarknadens parter i de delar som gäller personer med funktionsnedsättning och pröva möjligheterna att etablera liknande former av samverkan i Sverige, och
  • samråda med arbetsgivar-, arbetstagar- och branschorganisationer liksom med berörda myndigheter, bland andra Handisam som av regeringen fått i uppdrag att öka arbetsgivares kunskap om psykisk ohälsa och genomföra insatser för att främja den psykiska hälsan på arbetsplatsen (S2011/11250/FS).

Redovisning av uppdraget

Uppdraget skulle redovisats den 16 april 2012 men utredningstiden förlängs. Nu ska istället delredovisning ske senast den 2 maj 2012. De nya delarna i uppdraget ska redovisas senast den 28 december 2012.

Laddar...