Kommittédirektiv från Kulturdepartementet

Ett effektivare arbete för att förebygga våldsbejakande extremism Dir. 2012:57

Publicerad Uppdaterad

Regeringen tillsätter en särskild utredare som ska effektivisera arbetet med att förebygga våldsbejakande extremism.

Ladda ner:

Arbetet för att förebygga våldsbejakande extremism måste bli effektivare. En särskild utredare ska därför

  • ta fram utbildningsmaterial om förebyggande metoder mot våldsbejakande extremism,
  • främja samverkan och kunskapsutbyte inom det förebyggande arbetet mellan kommuner, myndigheter och organisationer inom det civila samhället,
  • verka för att det förebyggande arbetet breddas för att kunna bemöta olika former av extremism och
  • lämna förslag till hur ett fortsatt förebyggande arbete kan utvecklas och organiseras på lokal nivå.

Uppdraget ska slutredovisas senast den 13 december 2013.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (1 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

Lagrådsremiss

Proposition