Utvärdering av effekterna av kommunaliseringen av skolväsendet ID-nummer: Dir. 2012:84

Ladda ner:

En särskild utredare ska utvärdera eventuella kausala effekter avkommunaliseringen på elevernas studieresultat, läraryrkets status, lärarnas och rektorernas arbetsuppgifter, samt likvärdigheten i skolväsendet.

Uppdraget ska redovisas senast den 15 januari 2014.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (1 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

Lagrådsremiss

Proposition