Kommittédirektiv från Försvarsdepartementet

Försvarsmaktens personalförsörjning Dir. 2013:94

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Sammanfattning
En särskild utredare ska föreslå hur Försvarsmaktens personalförsörjning bör utvecklas inom ramen för den försvarspolitiska inriktning som riksdagen beslutat. Syftet med utredningen är att bidra till en långsiktigt hållbar personalförsörjning av det militära försvaret.
Utredaren ska bl.a.
• överväga behovet av och föreslå ytterligare åtgärder för att säkerställa en bred rekryteringsbas för Försvarsmaktens militära personal,
• inom ramen för det nya personalförsörjningssystemet analysera och föreslå hur försvarets folkförankring kan säkerställas,
• analysera hur det civila meritvärdet för militär anställning och utbildning kan öka, och
• klarlägga förutsättningarna enligt dagens regelverk för att öka hemvärnets tillgänglighet i fredstid.
Uppdraget ska redovisas senast den 1 november 2014.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (1 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

Lagrådsremiss

Proposition