Kommittédirektiv från Utbildningsdepartementet

Inrättande av ett skolforskningsinstitut Dir. 2014:7

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

En särskild utredare ska förbereda och genomföra inrättandet av en ny myndighet som ska ansvara för att systematiskt väga samman och sprida forskningsresultat som kan bidra till ökad kunskap om vetenskapligt väl underbyggda och effektiva metoder och arbetssätt i skolväsendet. Syftet är att öka måluppfyllelsen och förbättra kunskapsresultaten i skolan. Utredaren ska vidare överväga om myndigheten, med utgångspunkt i sammanvägda forskningsresultat, i begränsad omfattning även bör ha i uppdrag att initiera forskning inom området.

Uppdraget gäller med förbehåll för riksdagens beslut i nödvändiga delar.

Uppdraget ska delredovisas den 15 maj 2014 och slutredovisas
senast den 19 december 2014.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (2 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss

Proposition