Hoppa till huvudinnehåll
Kommittédirektiv från Justitiedepartementet

Ett modernt utsökningsförfarande Dir. 2014:127

Publicerad Uppdaterad

En särskild utredare ska göra en översyn av utsökningsbalken och anslutande regler i syfte att modernisera utsökningsrätten.

Ladda ner:

En målsättning är att utsökningsförfarandet ska bli mer effektivt. Varje verkställighet ska resultera i bästa möjliga resultat och det ska ske utan onödigt dröjsmål. Utredaren ska bland annat överväga vilka åtgärder som kan behöva vidtas för att

 • förbättra kvaliteten på utredningar om gäldenärens tillgångar, och
 • förbättra såväl informationsutbytet mellan Kronofogdemyndigheten och andra myndigheter som Kronofogdemyndighetens möjligheter att från distans kunna utmäta egendom som påträffas av till exempel polisen.

Samtidigt kan utsökning inte ske till vilket pris som helst. Kraven på rättssäkerhet och socialt skydd för gäldenären och dennes familj måste upprätthållas. Utredaren ska därför bland annat ta ställning till

 • under vilka förutsättningar som bostäder ska vara skyddade från utmätning,
 • om de tidsfrister som gäller vid avhysning möjliggör för svaranden att få den hjälp han eller hon behöver, och
 • om gäldenärer ska få tillgodoräkna sig vissa ytterligare kostnader vid löneutmätning.

Utredaren ska lämna de förslag till författningsändringar och andra åtgärder som behövs. Uppdraget ska redovisas senast den 1 november 2016.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (1 st)

 • Ett modernt utsökningsförfarande

  En särskild utredare ska göra en översyn av utsökningsbalken och anslutande regler i syfte att modernisera utsökningsrätten.

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

 • Ett modernare utsökningsförfarande

  I sitt betänkande lämnar Utsökningsutredningen förslag vars övergripande syfte är att det ska leda till ett mer effektivt utsökningsförfarande.

Lagrådsremiss (3 st)

Proposition (3 st)

Laddar...