Hoppa till huvudinnehåll
Proposition från Justitiedepartementet

Löneutmätning och digitala ansök­ningar i utsök­nings­förfarandet Prop. 2020/21:161

Publicerad

Regeringen föreslår ändringar i utsök­nings­balken i syfte att under­lätta situa­tionen för gälde­närer som har löne­utmät­ning och att effekti­vi­sera ut­sök­nings­för­farandet.

Ladda ner:

En gäldenär som inte kan betala sina för­fallna skulder kan bli föremål för löne­utmät­ning hos Krono­fogde­myndig­heten. Utmät­ningen kan pågå under lång tid och många lever då på knappa ekono­miska resurser. Särskilt gälde­närer som har barn kan ha svårt att få pengarna att räcka hela månaden. Regeringen före­slår därför att det belopp som en gälde­när får förbe­hålla sig vid löne­utmät­ning höjs för barn­familjer. Det ska också bli tydli­gare att en gälde­när kan få anstånd med betal­ningen mer än en gång under pågå­ende löne­utmät­ning. Genom förs­lagen kan fler gälde­närer få en drägli­gare vardag och lät­tare han­tera oförut­sedda händel­ser, som t.ex. sjuk­dom.

I syfte att skapa en mer resurs­effektiv han­tering före­slår regeringen att Krono­fogde­myndig­heten inte längre ska behöva ändra ett beslut om löne­utmät­ning om resul­tatet av ändringen skulle vara obetyd­ligt.

För att bättre utnyttja digi­tali­seringens möjlig­heter föreslår regeringen dess­utom att en ansökan om utmät­ning eller annan verk­ställig­het ska kunna ges in till Krono­fogde­myndig­heten digitalt.

Lagändringen som rör för­behålls­belop­pen föreslås träda i kraft den 1 juni 2022 och lag­änd­ringarna i övrigt den 1 augusti 2021.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (1 st)

  • Ett modernt utsökningsförfarande

    En särskild utredare ska göra en översyn av utsökningsbalken och anslutande regler i syfte att modernisera utsökningsrätten.

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

  • Ett modernare utsökningsförfarande

    I sitt betänkande lämnar Utsökningsutredningen förslag vars övergripande syfte är att det ska leda till ett mer effektivt utsökningsförfarande.

Lagrådsremiss (3 st)

Proposition (3 st)

Laddar...