Kommittédirektiv från Arbetsmarknadsdepartementet

Genomförande av direktivet om intjänande och bevarande av tjänstepension Dir. 2015:45

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

En särskild utredare ska föreslå hur direktivet om intjänande och bevarande av tjänstepension ska genomföras i svensk rätt. Direktivet gäller för kompletterande pensionssystem, dvs. tjänstepensionssystem som för den anställde tillhandahåller en pensionsförmån utöver vad som erhålls genom den allmänna pensionen.

Utredaren ska bedöma i vilken omfattning svensk rätt uppfyller de krav som ställs i direktivet och utarbeta de
författningsförslag som behövs för att anpassa svensk lagstiftning till direktivet när det gäller

  • villkor för förvärvande av rättigheter enligt kompletterande pensionssystem,
  • bevarande av vilande pensionsrättigheter och
  • information om kompletterande pensionsrättigheter.

Utredaren ska ha den svenska arbetsmarknadsmodellen som utgångspunkt för sina överväganden och förslag och genomföra utredningsarbetet i dialog med arbetsmarknadens parter.

Uppdraget ska redovisas senast den 15 augusti 2016.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (1 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

  • Villkor för intjänande och bevarande av tjänstepension

    Utredningens uppdrag har varit att analysera tjänstepensionsdirektivet och lämna förslag på eventuella åtgärder som behöver vidtas för att genomföra direktivet i svensk rätt. Utredningen har övervägt om direktivets bestämmelser om intjänande och bevarande bör genomföras i befintlig lagstiftning. De har dock inte funnit en sådan lösning lämplig.

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (1 st)