Statens offentliga utredningar från Arbetsmarknadsdepartementet

Villkor för intjänande och bevarande av tjänstepension SOU 2016:51

Publicerad

Utredningens uppdrag har varit att analysera tjänstepensionsdirektivet och lämna förslag på eventuella åtgärder som behöver vidtas för att genomföra direktivet i svensk rätt. Utredningen har övervägt om direktivets bestämmelser om intjänande och bevarande bör genomföras i befintlig lagstiftning. De har dock inte funnit en sådan lösning lämplig.

Ladda ner:

Den 16 april 2014 antog Europaparlamentet och rådet direktiv
2014/50/EU om förbättrade villkor för intjänande och bevarande
av kompletterande pensionsrättigheter. I direktivet fastställs regler
som ska göra det lättare för arbetstagare att utöva rätten till fri
rörlighet mellan medlemsstaterna genom att minska de hinder som
följer av vissa bestämmelser om kompletterande pensionssystem
knutna till ett anställningsförhållande.

Utredningens uppdrag har varit att analysera direktivet och lämna förslag på eventuella åtgärder som behöver vidtas för att genomföra direktivet i svensk rätt.

Utredningen har övervägt om direktivets bestämmelser om intjänande och bevarande bör genomföras i befintlig lagstiftning. De har dock inte funnit en sådan lösning lämplig. För att tillförsäkra arbetstagare och efterlevande de rättigheter som framgår av direktivet, föreslår utredningen i stället att det införs en ny lag. Den lag utredningen föreslår riktar sig till arbetsgivaren och innehåller bestämmelser om villkor för intjänande och bevarande i avtal om tjänstepension. Lagen föreslås även innehålla bestämmelser om information.

Direktivet ska enligt artikel 8 införlivas i svensk rätt senast den 21 maj 2018. Lagen föreslås dock träda i kraft vid ett årsskifte och därför redan den 1 januari 2018.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (1 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

  • Villkor för intjänande och bevarande av tjänstepension

    Utredningens uppdrag har varit att analysera tjänstepensionsdirektivet och lämna förslag på eventuella åtgärder som behöver vidtas för att genomföra direktivet i svensk rätt. Utredningen har övervägt om direktivets bestämmelser om intjänande och bevarande bör genomföras i befintlig lagstiftning. De har dock inte funnit en sådan lösning lämplig.

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (1 st)