Proposition från Arbetsmarknadsdepartementet

Genomförande av direktivet om förbättrade villkor för intjänande och bevarande av tjänstepension Prop. 2017/18:56

Publicerad

En ny lag föreslås om villkor för intjänande och bevarande av tjänstepension. Propositionen innehåller förslag till genomförande av EU-direktivet om minimikrav för ökad rörlighet mellan medlemsstaterna för arbetstagare genom förbättrade villkor för intjänande och bevarande av kompletterande pensionsrättigheter. Den nya lagen föreslås träda i kraft den 1 juni 2018.

Ladda ner:

Enligt den föreslagna lagen har arbetstagare vid avtal om tjänstepension rätt till vissa grundläggande villkor för intjänande och bevarande av pensionsrättigheter. Vidare föreskriver den föreslagna lagen att arbetsgivare på arbetstagares begäran ska lämna information om hur tjänstepensionen skulle påverkas av att anställningen upphör. Slutligen föreslås att lagen i vissa fall även ska tillförsäkra efterlevande förmånstagare rättigheter gentemot arbetsgivare.

Den nya lagen föreslås träda i kraft den 1 juni 2018.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (1 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

  • Villkor för intjänande och bevarande av tjänstepension

    Utredningens uppdrag har varit att analysera tjänstepensionsdirektivet och lämna förslag på eventuella åtgärder som behöver vidtas för att genomföra direktivet i svensk rätt. Utredningen har övervägt om direktivets bestämmelser om intjänande och bevarande bör genomföras i befintlig lagstiftning. De har dock inte funnit en sådan lösning lämplig.

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (1 st)