Inrättande av en jämställdhetsmyndighet

Ansvarig: Regeringen, Socialdepartementet

En särskild utredare ska förbereda och genomföra bildandet av en ny myndighet för uppföljning, analys, samordning och stöd på jämställdhetspolitikens område.

Ladda ner:

Utredaren ska bland annat bemanna myndigheten och lämna förslag till instruktion och regleringsbrev. Myndigheten ska vara lokaliserad i Göteborg och vara en enrådighetsmyndighet med insynsråd. Myndigheten ska kunna inleda sin verksamhet den 1 januari 2018.


Myndighetens uppgifter är att:
• bidra till en strategisk, sammanhållen och hållbar styrning och ett effektivt genomförande av jämställdhetspolitiken,
• ansvara för uppföljning, analys, samordning och stöd utifrån de jämställdhetspolitiska målen,
• fördela bidrag till jämställdhetsprojekt och kvinnors organisering,
• samordna, genomföra och följa upp den nationella strategin för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor, inklusive hedersrelaterat våld och förtryck,
• i övrigt bistå regeringen, till exempel i det internationella samarbetet på området.


Uppdraget ska slutredovisas senast den 31 december 2017.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (2 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss

Proposition