Rättsliga dokument, Kommittédirektiv från Socialdepartementet

Tilläggsdirektiv till Samordnad utveckling för god och nära vård (S 2017:01) Diarienummer: Dir. 2017:97

Publicerad

Regeringens särskilde utredare för Samordnad utveckling för en god och nära vård (S 2017:01) har fått ett tilläggsdirektiv, utöver vad som framgår av redan beslutade kommittédirektiv (dir. 2017:24).

Ladda ner:

Utredningen ska i sitt arbete:

− Analysera ändamålsenligheten med uppdelningen i öppen vård och sluten vård i relation till utredningens övriga förslag samt redogöra för vilka konsekvenser en förändring respektive borttagning av dessa begrepp skulle kunna få.

− Utreda och lämna förslag på hur samverkan mellan primärvården och den kommunala hälso- och sjukvården och omsorgen kan underlättas och hur gränssnittet mellan dessa verksamheter bör se ut.

Tilläggsuppdraget ska i sin helhet redovisas i samband med ordinarie slutbetänkande senast den 31 mars 2019.