Hoppa till huvudinnehåll
Rättsliga dokument, Kommittédirektiv från Utrikesdepartementet

Utredning av konsekvenserna av ett svenskt tillträde till kärnvapenförbudskonventionen

Publicerad

Bakgrund

I linje med Sveriges långa engagemang för nedrustning och icke-spridning deltog Sverige i den multilaterala förhandlingsprocess som i juli 2017 avslutades genom godkännande av en konvention som förbjuder kärnvapen (kärnvapenförbudskonventionen). Sverige röstade ja till konventionen vid omröstningen i samband med att förhandlingen avslutades. Samtidigt framhölls i en nationell röstförklaring att den antagna texten i vissa avseenden inte tillgodosåg svenska önskemål. Sverige deklarerade också att konventionen skulle bli föremål för regeringens fortsatta överväganden. En grundlig analys av konventionens innebörd och konsekvenserna av att skriva under konventionen behöver göras.

Uppdraget

Utredaren ska analysera konventionens innebörd och de konsekvenser ett svenskt tillträde till konventionen kan komma att få avseende bland annat följande områden:
- svensk nedrustnings-/icke-spridningspolitik,
- konventionens relation till andra relevanta konventioner och avtal, inklusive icke-spridningsfördraget NPT, provstoppsavtalet CTBT samt EU-fördragen,
- Sveriges samlade bi- och multilaterala säkerhets- och försvarspolitiska samarbeten,
- Sveriges förpliktelser enligt andra relevanta konventioner och avtal (inklusive EU-fördragen), samt analys av konventionens krav i förhållande till svensk praxis beträffande implementering av dessa,
- vilka eventuella behov av anpassningar av svensk rätt och riktlinjer som konventionen ger upphov till,
- vilka möjligheter som finns att frånträda konventionen.

I fullgörandet av sitt uppdrag ska utredaren inhämta information från berörda departement, myndigheter, forskar- och civilsamhälle samt andra intressenter i Sverige och utomlands.

Utredaren ska samråda med sakkunniga från Utrikesdepartementet, Försvarsdepartementet och andra berörda departement. Utredaren kommer även att ha tillgång till en referensgrupp där också vissa myndigheter kommer att vara representerade.

Redovisning av uppdraget

Uppdraget ska redovisas senast den 31 oktober 2018 till Regeringskansliet (Utrikesdepartementet).

Laddar...