Kommittédirektiv från

Tilläggsdirektiv till Kommittén för Sveriges deltagande i världsutställningen Expo 2020 i Dubai (UD 2017:01)

Publicerad

Redovisningen av uppdraget ändras och utredningstiden förlängs.

Ladda ner:

Regeringen beslutade den 18 december 2017 kommittédirektiv om en
kommitté för Sveriges deltagande i världsutställningen Expo 2020 i Dubai
(dir. 2017:130). Enligt direktiven skulle uppdraget redovisas senast den 1
september 2021.
Tidpunkten för världsutställningen har skjutits upp till den 1 oktober 2021–
31 mars 2022. Kommittén får nu i uppdrag att
• ta fram en plan för arbetet under den mellanperiod på ett år som nu
uppstår, med en ambitionsnivå präglad av återhållsamhet i
resursutnyttjandet,
• ta tillvara möjligheter till intäkter och avkastning på redan gjorda
investeringar,
• se över prioriteringarna för återstoden av verksamheten,
• ägna särskild uppmärksamhet åt företagsnära främjande i samverkan
med Business Sweden, t.ex. genom delegationsresor till Expo 2020 för
att ge svenska företag maximal synlighet och nytta, och
• senast den 1 november 2020 inkomma med arbetsplan och ett nytt
budgetförslag för uppdraget, samt under resten av uppdraget redovisa
utfall och prognos månadsvis på det sätt som Utrikesdepartementet
anvisar.

Redovisningen av uppdraget ändras och utredningstiden förlängs. Kommittén ska senast den 1 september 2022 redovisa sitt arbete med Sveriges deltagande i världsutställningen i en slutrapport.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (1 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss

Proposition