Kommittédirektiv från Socialdepartementet

Ökad träffsäkerhet och minskad skuldsättning inom bostadsbidrag och underhållsstöd Dir. 2018:97

Publicerad

En särskild utredare ska se över reglerna för bostadsbidrag och underhållsstöd. Meningen är att öka den fördelningsmässiga träffsäkerheten och minska skuldsättningen inom bostadsbidrag och underhållsstöd.

Ladda ner:

Utredaren ska bland annat:

  • analysera och föreslå hur tillgång till aktuella inkomstuppgifter från Skatteverket kan öka träffsäkerheten med bostadsbidrag och underhållsstöd med särskilt fokus på hushållens marginaleffekter och hur incitamenten att arbeta kan förbättras,
  • analysera och föreslå åtgärder för att begränsa risken för skuldsättning inom bostadsbidrag och underhållsstöd,
  • utreda hur de fördelningspolitiska och bostadspolitiska mål-sättningarna med bidraget kan renodlas och tydliggöras och lämna förslag på lämpliga åtgärder, och
  • ta ställning till om beräkningsgrunderna för underhållsstöd kan få en bättre samstämmighet med föräldrabalkens principer för underhållsbidrag.

I uppdraget ingår att utarbeta nödvändiga författningsförslag.
 
Uppdraget ska redovisas senast den 1 oktober 2020.

 

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (2 st)

Promemoria från utredningen om bostadsbidrag och underhållsstöd – minskad skuldsättning och ökad träffsäkerhet (BUMS)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss

Proposition