Kommittédirektiv från Socialdepartementet

Ökad träffsäkerhet och minskad skuldsättning inom bostadsbidrag och underhållsstöd Dir. 2018:97

Publicerad

En särskild utredare ska se över reglerna för bostadsbidrag och underhållsstöd. Meningen är att öka den fördelningsmässiga träffsäkerheten och minska skuldsättningen inom bostadsbidrag och underhållsstöd.

Ladda ner:

Utredaren ska bland annat:

  • analysera och föreslå hur tillgång till aktuella inkomstuppgifter från Skatteverket kan öka träffsäkerheten med bostadsbidrag och underhållsstöd med särskilt fokus på hushållens marginaleffekter och hur incitamenten att arbeta kan förbättras,
  • analysera och föreslå åtgärder för att begränsa risken för skuldsättning inom bostadsbidrag och underhållsstöd,
  • utreda hur de fördelningspolitiska och bostadspolitiska mål-sättningarna med bidraget kan renodlas och tydliggöras och lämna förslag på lämpliga åtgärder, och
  • ta ställning till om beräkningsgrunderna för underhållsstöd kan få en bättre samstämmighet med föräldrabalkens principer för underhållsbidrag.

I uppdraget ingår att utarbeta nödvändiga författningsförslag.
 
Uppdraget ska redovisas senast den 1 oktober 2020.

 

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (4 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

  • Träffsäkert

    Utredningen om bostadsbidrag och underhållsstöd – minskad skuldsättning och ökad träffsäkerhet (BUMS) har sett över reglerna om bostadsbidrag och underhållsstöd för att öka träffsäkerheten och minska skuldsättningen.

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (1 st)

  • Justerad indragningsbestämmelse inom underhållsstödet

    Regeringen föreslår att underhållsstöd dras in om den bidragsskyldiga föräldern under tolv månader har fullgjort sin betalningsskyldighet. Den tid som den bidragsskyldiga föräldern ska fullgöra sin betalningsskyldighet förlängs alltså med sex månader.