Tilläggsdirektiv till Samordning för bostadsbyggande (N 2017:08) Dir. 2018:107

Publicerad

Ladda ner:

Förlängd tid för uppdraget
Regeringen beslutade den 13 december 2017 kommittédirektiv
om att underlätta samordningen mellan berörda parter i samhällsbyggnadsprocessen i kommuner med särskilt komplexa planeringsförutsättningar (dir. 2017:126). Syftet med uppdraget är att
underlätta planeringsprocesser för att få till stånd ett ökat och
hållbart bostadsbyggande. Ett av utredarens deluppdrag handlar
om att analysera för- och nackdelar med krav på tran-sportplaner i detaljplanering för nyetablering av bostäder. Enligt utredningens
direktiv ska detta deluppdrag redovisas senast den 15 december 2018.

Utredningstiden för deluppdraget att analysera för- och nackdelar
med krav på transportplaner i detaljplanering förlängs. Deluppdraget
ska i stället redovisas senast den 29 mars 2019.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (4 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (2 st)

  • Stärkt planering för en hållbar utveckling

    Utredningen Samordning för bostadsbyggande har överlämnat sitt slutbetänkande till regeringen.

  • Bebyggelse- och transportplanering för hållbar stadsutveckling

    Regeringen beslutade den 13 december 2017 att tillkalla en särskild utredare med uppdrag att underlätta samordningen mellan berörda parter i samhällsbyggnadsprocessen i kommuner med särskilt komplexa planeringsförutsättningar (dir 2017:126). Syftet med uppdraget är att underlätta planeringsprocesser för att få till stånd ett ökat och hållbart bostadsbyggande. Detta betänkande behandlar den del av uppdraget som avser att analysera för- och nackdelar med en lagstadgad rätt för kommuner att införa krav på transportplaner i detaljplanering för nyetablering av bostäder enligt plan- och bygglagen.

Lagrådsremiss

Proposition