Hoppa till huvudinnehåll
Statens offentliga utredningar från Finansdepartementet

Stärkt planering för en hållbar utveckling SOU 2021:23

Publicerad

Utredningen Samordning för bostadsbyggande har överlämnat sitt slutbetänkande till regeringen.

Ladda ner:

Utredningen har haft i uppdrag att se över delar av plan- och bygglagen (2010:900), PBL, för att genom ändringar i regelverket stärka förutsättningarna för transporteffektivitet och tillgänglighet genom hållbara transporter samt utveckla möjligheterna att främja långsiktigt hållbara stadsmiljöer. I uppdraget ingår att lämna nödvändiga författningsförslag.

Sammanfattning av SOU 2021:23 Stärkt planering för en hållbar utveckling.pdf

 

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (4 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (2 st)

  • Stärkt planering för en hållbar utveckling

    Utredningen Samordning för bostadsbyggande har överlämnat sitt slutbetänkande till regeringen.

  • Bebyggelse- och transportplanering för hållbar stadsutveckling

    Regeringen beslutade den 13 december 2017 att tillkalla en särskild utredare med uppdrag att underlätta samordningen mellan berörda parter i samhällsbyggnadsprocessen i kommuner med särskilt komplexa planeringsförutsättningar (dir 2017:126). Syftet med uppdraget är att underlätta planeringsprocesser för att få till stånd ett ökat och hållbart bostadsbyggande. Detta betänkande behandlar den del av uppdraget som avser att analysera för- och nackdelar med en lagstadgad rätt för kommuner att införa krav på transportplaner i detaljplanering för nyetablering av bostäder enligt plan- och bygglagen.

Lagrådsremiss

Proposition

Laddar...