Kommittédirektiv från Socialdepartementet

Tilläggsdirektiv till KAM-utredningen Dir. 2019:4

Publicerad

Sommaren 2018 fick den så kallade KAM-utredningen i tilläggsdirektiv att bland annat se över vissa bestämmelser i patientsäkerhetslagen och annan lagstiftning som är relevant för uppdraget.

Ladda ner:

Enligt direktiven skulle utredaren ha redovisat uppdraget senast den 31 mars 2019. Regeringen förlänger nu utredningstiden för uppdraget i tilläggsdirektiven. Det uppdraget ska redovisas senast den 31 maj 2019. Uppdraget enligt ursprungsdirektiven ska fortfarande redovisas senast den 31 mars 2019.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (3 st)

 • Tilläggsdirektiv till KAM-utredningen

  Sommaren 2018 fick den så kallade KAM-utredningen i tilläggsdirektiv att bland annat se över vissa bestämmelser i patientsäkerhetslagen och annan lagstiftning som är relevant för uppdraget.

 • Tilläggsdirektiv till KAM-utredningen (S 2017:05)

  Regeringen beslutade den 27 april 2017 kommittédirektiv om ökat patientinflytande och patientsäkerhet inom annan vård och behandling än den som bedrivs inom den etablerade vården (dir. 2017:43). Utredningen har antagit namnet KAM-utredningen. Regeringen bedömer att bestämmelserna i patientsäkerhetslagen är i behov av en översyn, bland annat vad gäller tillämpbarhet och systematik.

 • Ökat patientinflytande och patientsäkerhet inom annan vård och behandling än den som bedrivs inom den etablerade vården

  Patientens rätt att själv välja vilken vård och behandling man vill ha för sina besvär måste i största möjliga utsträckning respekteras. Denna rätt måste dock vägas mot intresset av att upprätthålla hög patientsäkerhet. För att den som söker vård ska kunna göra ett välinformerat val av vårdgivare och vårdmetoder måste det vara möjligt att också få information om behandlingsmetoder som finns utanför den etablerade hälso- och sjukvården, vård som även kallas alternativ, komplementär och integrativ medicin, även i de fall sådan vård inte finansieras av det allmänna, samt information om evidens om metodernas effekt.

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (2 st)

 • Komplementär och alternativ medicin och vård

  Regeringen har uppdragit åt en särskild utredare att kartlägga och lämna förslag i frågor som rör ökat patientinflytande och patientsäkerhet inom annan vård och behandling än den som bedrivs inom den etablerade vården. Utredningen lämnar här slutbetänkandet Komplementär och alternativ medicin och vård – ny lagstiftning.

 • Komplementär och alternativ medicin och vård – säkerhet, kunskap, dialog

  Regeringen uppdrog 2017 åt en särskild utredare att kartlägga och lämna förslag i frågor om ökat patientinflytande och patientsäkerhet inom annan vård och behandling än den som bedrivs inom den etablerade vården. Utredningen lämnar här delbetänkande Komplementär och alternativ medicin och vård – säkerhet, kunskap, dialog

Lagrådsremiss

Proposition